تبلیغات
دبستان شهید مصطفی خمینی - عدد جالب 142875

عدد جالب 142875

اگر این عدد را در دو ضرب کنید ، حاصل 285714 می شود! به ارزش مکانی 14 توجه کنید.


اگر این عدد را در سه ضرب کنید ، حاصل 428571 می شود! به ارزش مکانی 1 توجه کنید.


اگر این عدد را در چهار ضرب کنید ، حاصل 571428 می شود ! به ارزش مکانی 57 توجه کنید.


اگر این عدد را در پنج ضرب کنید ، حاصل 714285 می شود ! به ارزش مکانی 7 توجه کنید.


اگر این عدد را در شش ضرب کنید ، حاصل 857142 می شود! سه رقم اول با سه رقم دوم جابه جا شده است.


اگر این عدد را در هفت ضرب کنید ، حاصل 999999 می شود.


این عدد به تازگی کشق نشده است ! بلکه هزاران سال است که به عنوان یک عدد جالب مورد توجه بوده است. 142875 در واقع دوره گردش عدد 7/1 است و خاصیت های جالب دیگری هم دارد. همان طور که می بینید ، مضارب این عدد همه یا 142875 ( با گردش حلقوی ) و یا 999999 هستند.




[ جمعه 20 اردیبهشت 1392 ] [ 03:30 ب.ظ ] [ خانم شیخ فلاح ]